Vietnam
SOYAMEDIA.COM - Oddychujte, na všetko ostatné sme tu my - Profesionálna forma internetových riešení
16. Január 2021         Aktuálny čas vo Vietname
 

Články a reportáže

Xa Tac - Cerem??nia uctievania

U?? po roky, vietnamci praktizovali ve?a uctieva?ských rituálov. Napríklad krá?ovská uctieva?ská ceremónia, Nam Giao ceremónia, Xa Tac rituál oddanosti, ktorý bol zaradený do zoznamu Dai Tu, predtým Trung Tu a Quant Tu ngyenskými krá?mi a patril medzi najdôle??itejšie spomedzi národných uctieva?ských ceremónií.

Oltár Xa Tac bol postavený na uctievanie dvoch duchov, a to ducha pestovania mokrej ry??e a ducha ry??e a zeme (Xa znamená zem a Tac znamená ry??a). Slová Xa Tac sú zahrnuté aj v be??nom ??ivote ?udí a krajiny. Z tohto dôvodu sa ka??dý od krá?a a?? po be??ných ?udí zú?ast??oval na tomto obrade.

V minulosti bola národná ekonomika najmä závislá na po?nohospodárstve, tak??e všetci králi mali na zreteli o jej zdokonalovanie. Verili, ??e ak nie je zem, ?udia nemô??u pestova??, nie je ry??a a ?udia nemajú ?o jes??. Krá? si ve?mi musel ceni?? pôdu a modli?? sa k duchovi zeme za rados??, zdravie a š??astie. Ako výsledok, pri nástupe na trón, vietnamskí králi mali vo zvyku postavi?? Xa Tac oltár na uctievanie duchov zeme a ry??e a modli?? sa za silnú krajinu a bochatých ?udí a podporova?? tak ?udí k usilovnej práci. Tento obrad bol odlišný po?as panovania ka??dej jednej vlády. Najvä?ší význam mal v období vlády Nguyen dynastie.

Pod?a historických kníh, v roku piateho Gia Long (1806), si objednal krá? postavenie oltáru podobného cisárskemu palácu Hue v Tuan Hoa, dnešnom meste Hue. Obrad sa konal dva krát do roka, na jese?? a na jar, priamo na nádvorí. De?? pred ceremóniou bola cesta od vnútra mesta do oltáru vy?istená a krá?, mandaríni a ktoko?vek, kto chcel obrad navštívi?? sa musel zdr??a?? alkoholu. Na hlavný de?? obradu, boli dve strany cesty od Ngo Mon brány k oltáru dekorované zástavami a fak?ami.

Na stole s vonnými ty?inkami boli okrem be??ných obradných dekorácií aj obetné dary troch zvierat (byvol, jele?? a prasa). Pred centrálnym oltárom, krá?, ako k??az celebrujúci obrad, oble?ený v krá?ovskej róbe a drahokamovým opaskom, nasledovaný vojenskými mandarínmi, s vá??nos??ou prevádzali ceremóniu s ve?a rituálmi. Ke? oficiálna ceremónia skon?ila a krá? sa vrátil do vnútorného paláca, ?udia ponúkali ich dary a a modlili sa za zhovievavé po?asie, bohatú úrodu a š??astný ??ivot. Povýši?? vedomie dôle??itosti tohto obradu, predstavitelia mesta Hue, vzkriesili pamiatku na udr??anie národného dedi?stva a vytvorili nadáciu, aby boli zaradení do pamiatky Unesca a boli tak v povedomí so svojím nehmotným kultúrnym dedi?stvom ?udstva.

Zájazdy a letenky Vietnam
Ponúkame najväčší výber overených rezortov a služieb vo Vietname. Vyplňte krátky formulár a pošleme vám aktuálne najlepšiu možnú ponuku zájazdov a leteniek.
Váš e-mail *
Váš telefón *
Termín od
do  
Cena od
do  
* Minimálne Váš E-mail alebo Telefón je povinný
 
Profesionálny servis
Ak máte záujem o profesionálne vybavenie, či už ide o letenky alebo kompletné zájazdy do Vietnamu, neváhajte a kontaktujte našich špecialistov, ktorí sú pripravení pomôcť
Videá z Vietnamu
Aktu??lne po?asie vo Vietname
Hanoi
max. 20 ° C
min. 17 ° C
Nha Trang
max. 25 ° C
min. 18 ° C
Saigon
max. 32 ° C
min. 21 ° C
Danang
max. 22 ° C
min. 18 ° C
Phan Thiet
max. 31 ° C
min. 20 ° C
Menov?? kalkula?ka
Euro =
Dong
Vietnam
© 2009 SOYAMEDIA.COM   Všetky práva vyhradené.