Vietnam
SOYAMEDIA.COM - Oddychujte, na všetko ostatné sme tu my - Profesionálna forma internetových riešení
16. Január 2021         Aktuálny čas vo Vietname
 

Články a reportáže

Halongsk?? z??liv (Halong bay)

S jeho prekrásnymi ostrovmi a jasky??ami je Halongský záliv – "Záliv zostupujúcich drakov" –jednou z najkrajších vietnamských oblastí. Ak chcete cestova?? do ú??asných miest a monumentov mestského Vietnamu, návšteva Halongského zálivu nezanechá pochybnosti, ??e Vietnam má jedny z najkrajších prírodných scénerií na svete.

Spozna?? Halongský záliv

Halongský záliv, ozna?ený za oblas?? svetového dedi?stva, je obsypaný 1969 ostrovmi vystupujúcimi dramaticky z krásneho smaragdového mora. Ostrovy vznikli z vápencových usadenín na dne starého oceánu. Ako morské hladiny rástli a klesali po?as tisícro?í, jemný vápenec sa ?ahko vytvaroval do ve??i?kových monolitov, ?o geológovia nazývajú krasovými útvarmi, ako ich vidíme dnes. Tie?? erózie podmienili vznik ostrovných jaský??. Viac ako 20 je ich prístupných pre turistov. Rybári tu ?eria plytké vody pre 200 druhov rôznych rýb a 450 druhov mäkkýšov. ?asto sú ostrovy, kvôli svojim tvarom nazývané tie?? Voi Islet (slon), Ga Choi Islet (bojujúci kohút) a Mai Nha Islet (strecha). Na ostrove ??ije mno??stvo vtáctva a zverstva, z nich napríklad antilopy, opice a leguány. Cat Ba ostrov je biosférnou rezerváciou a domovom pre ve?a zvláštnych druhov ??ivo?íchov aj rastlín.

Archeologické záznamy odha?ujú, ??e sa tu ?udia usadili prinajmenšom pred 3000 rokmi pred n.l. Halongský záliv bol tie?? stretom rôznych konfliktov. V roku 1288 generál Tran Hung Dao zastavil mongolské lode, ktoré plávali blízko Bach Dang rieky. Zastavil ich drevenými palicami s olovenými hrotmi, zabodnutými po?as prílivu, ?ím potápal mongolské plavidlá. Dnes je generál Dao ctený po celom Vietname. Mô??te navšívit Do Go, alebo jasky??u palíc, kde legenda hovorí, ??e tu boli uskladnené palice, ktoré potopili mongoslké lode. Po?as vietnamskej vojny, Vietkongské sily pou??ívaly jaskyne ako svoje úkryty. Ve?a z kanálov medzi ostrovmi boli ??a??ko zamínované americkou armádou a ešte dnes narobia škody plávajúcim lodiam.

Halongský záliv je prastarý, ale jeho meno samo, doslovne prelo??ené ako Záliv zostupujúcich drakov, je relatívne nové. Pod?a správ, ve?ký morský had bol objavený francúzskym kapitánom v roku 1898 a nebollo to komplikované vola?? ho drakom. Postupne, ako sa tieto správy šírili, názov zálivu sa stal zau??ívaným.

O návšteve zálivu

Nemýlte sa však, Halongský záliv je najhlavnejšou turistickou destinácou, ale nemusíte sa da?? odradi?? davmi turistov. Najvyššia sezóna je od mája do októbra, kedy je vidite?nos?? najlepšia, aj ke? je to najteplejšie obdobie v roku.

Záliv je asi 4 hodiny jazdy od Hanoia. Namiesto jazdy lokálnymi autobusmi, ktoré mô??u by?? niekedy nie ve?mi bezpe?né, po??i?ajte si auto, alebo si objednajte špeciálny turistický autobus. Ve?a turistov tu prenocuje na plávajúcich obydliach alebo v meste Cat Ba na Cat Ba ostrove. Je však mo??né uskuto?ni?? aj jednod??ový výlet bez zastávky. Z Hanoia je tie?? mo??né podniknú?? sem plavbu lo?ou. Servis a ubytovanie na lodiach je od najlacnejších a?? po luxusný, ale zaplati?? viac bude ur?ite lepší zá??itok.

?o vidie?? a robi??

Mo??te si spravit úchvanú návštevu Halongského zálivu, aj ke? vystúpite z turistickej lode, ale nesmiete zmeška?? ostrovné jaskyne.

Sung Sot jasky??a (jasky??a prekvapení)

Je jednou z najvä?ších a najpôsobivejších jaský??, meno jasky??a prekvapení jej bolo dané u??asnutými francúzskymi objavite?mi v roku 1901. Pä??desiat krokov vedie k jej vchodu. Z tade vedie cesta jasky??ami plnými stalaktitov a stalagnátov rôznych tvarov, ako napríklad drak, tiger alebo tu?niak. A?? sa ponoríte do tohto sveta jaskyne, budete odmenený ú??asných poh?adom na záliv.

Do go (jasky??a palíc)

Volá sa pod?a legendy, generála Daa ako zastavil mongolské lode ohrotenými palicami v mori. Jasky??a pozostáva z troch ?astí. Prvou zvláštnos??ou je masívny st?p pripomínajúci mnícha dr??iaceho trstinu. Druhá, úzka jasky??a vedie do ve?kej tretej, s ú??asnými zvieracími formami zo skál. Pre dobrý dôvod prví francúzski bádatelia nazvali túto jaskynu aj jasky??a zázrakov.

Hang Trinh Nu (panenská jasky??a)

Príbeh hovorí, ??e ve?a mladých diev?at radšej, ako si vzia?? krá?a, chodili do tejto jaskyne spáchat samovra??du, a zmenili sa na kamene. Tunely jaskyne sú v ostrove asi mílu vysoko s ve?a krástnymi zákutiami na ka??dej strane.

Thien Cung Grotto (nebeská jasky??a)

Cez hlboký les, sa ?udia prešplhajú strmým svahom a?? k tejto jaskyni, kde vstúpia do ve?kého priesotu plného stalaktitov aj stalagnátov všetkých druhov. Toto je ob?úbená jasky??a pre turiskov, ktorí idú na Cat Ba ostrov.

Ďalšie jaskyne, ktoré mo??no navštívi??

  • Luon Cave (tunelová jasky??a)
  • Trong Cave (bubnová jasky??a)
  • Tam Cung Cave (jasky??a troch palácov)
  • Bo Nau Cave (jasky??a pelikánov)

Plávajúce rybárske osady

V Halongskom zálive ??ije okolo 1600 ?udí v plávajúcích rybarskych osadách. Je ich mo??né vidie?? z výletných lodí alebo na kajakoch.

Cat Ba ostrov

Cat Ba je najvä?ší ostrov v zálive a podstatná zastávka na prenocovanie v hoteli za prijate?né ceny. Pribli??né polovica územia ostrova je pokrytá národným parkom a je biosférnou reserváciou, ktorá je domovom vreš??ana ??ijúceho vo vysokom ohrození. Tento zlatohlavý vreš??an je ve?mi zriedka videný, je asi iba 100 kusov pre??ívajúcich vo vo?nej prírode. Ďalšie cicavce v parku sú cibetky a obrovské veveri?ky.

Výlety lo?ou

Do zálivu mo??no prís?? na jednod??ový výlet z Hanoi, ale namiesto jedného d??a je lepšie prenocovanie na lodi. Tucty výletov sa organizujú rôznymi spolocnos??ami.

Emeraude

Nie je to síce najlacnejší výber, ale Emeraude je replika lode zo za?iatku 20.storo?ia, má 55 metrov, a je najdlhším plavidlom v zálive. Robia sa 2-d??ové aj 1-d??ové výlety, ktoré zah???ajú stravu, tai chi a luxusné kabínky. Ak sa chcete nie?ím popýši??, tak plavba touto lo?ou je ur?ite tým pravým.
www.emeraude-cruises.com

The Jewel of the Bay

Je limitovaná len 16 pasa??iermi, výlet je lacnejší, ale stále výborná alternatíva k Emeraude.
www.buffalotours.com/Vietnam+Tour/Kayaking/Overnight+Cruise+on+Jewel+of+the+Bay

Handspan

Spolo?nos?? ponúka viacero výletov s rôznymi d???kami pobytu a tie?? s rôznymi plavidlami.
www.handspan.com

Kajakovanie je tie?? výborný spôsob ako vidie?? záliv. Mô??te si vybra??, kam chcete ís??, hladina v zálive je pokojná, ?i??e je to vhodné aj pre za?iato?níkov. Je potrebné sa spýta?? v lokálnych po??i?ovniach kayakov, ak náhodou vybraný výlet u?? kajakovanie neobsahuje.

Zájazdy a letenky Vietnam
Ponúkame najväčší výber overených rezortov a služieb vo Vietname. Vyplňte krátky formulár a pošleme vám aktuálne najlepšiu možnú ponuku zájazdov a leteniek.
Váš e-mail *
Váš telefón *
Termín od
do  
Cena od
do  
* Minimálne Váš E-mail alebo Telefón je povinný
 
Profesionálny servis
Ak máte záujem o profesionálne vybavenie, či už ide o letenky alebo kompletné zájazdy do Vietnamu, neváhajte a kontaktujte našich špecialistov, ktorí sú pripravení pomôcť
Videá z Vietnamu
Aktu??lne po?asie vo Vietname
Hanoi
max. 20 ° C
min. 17 ° C
Nha Trang
max. 25 ° C
min. 18 ° C
Saigon
max. 32 ° C
min. 21 ° C
Danang
max. 22 ° C
min. 18 ° C
Phan Thiet
max. 31 ° C
min. 20 ° C
Menov?? kalkula?ka
Euro =
Dong
Vietnam
© 2009 SOYAMEDIA.COM   Všetky práva vyhradené.